Intézmények

Hajdúszováti óvoda

Általános Iskola

Könyvtár

Egészségügy

Gondozási Központ

Dátum

2022. 01. 18. , 17:24
( Kedd )

Ma
Piroska napja van.
Holnap
Sára napja lesz.

Élelmiszer Bank

Cím:
1151 Budapest, Visonta u. 1.

Mobil:
+36 (30) 866-2391

Tel / Fax:
+36 (1) 261-3991

E-mail cím:
hoffer.miklos@elelmiszerbank.hu

Weboldal:
http://www.elelmiszerbank.hu

Térkép


Magyar Államkincstár


Elérhetőség

Hajdúszovát község Önkormányzata

Székhely:
4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.

Levelezési cím:
4212. Hajdúszovát,
Hősök tere 1.

Telefonszám:
06-52-559-211/114

Faxszám:
06 (52) 559-209

E-mail cím:
hszovatpolghiv@gmail.com

Weboldal:
http://www.hajduszovat.hu/

Nagyobb térképre váltás

Utolsó frissítés: 2013.04.28. 19:20

Gondozási Központ

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociáuls Szolgáltató Központ költségvetési intézményét azért hozta létre, hogy általa ellássa a szociáuls igazgatásról és szociáuls ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben illetve az ezekhez kapcsolódó jogszabályokban meghatározott alapellátásokat.

Az intézmény a többcélú kistérségi társulás valamint a települési önkormányzatok döntéseinek és felhatalmazásainak, valamint az együttműködési megállapodás keretein belül, a jogszabályokban meghatározottak szerint látja el feladatait.


Az intézmény célja

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociáuls Szolgáltató Központ létrehozásának és működtetésének célja Hajdúszoboszló, Hajdúszovát és Nagyhegyes települések szociáuls és egészségi okok miatt, valamint idős és gyermekkorú rászoruló lakosainak ellátása személyes gondoskodást nyújtó alapellátási forma keretében. A szolgáltatások célja a településeken élő gyermekek, idősek, fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése. Továbbá a kistérség településein biztosított szolgáltató rendszer újragondolása, professzionáuls alapokra épülő egységes kistérségi szociálpoultika kialakítása a helyi sajátosságoknak a figyelembe vételével, a jelentkező szociáuls szükségletekre adekvát kistérségi válaszok kimunkálása.


Tevékenységi köre

Az intézmény az alábbi alapszolgáltatásokat látja el:

   - étkeztetés

   - házi segítségnyújtás

   - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

   - családsegítés

   - gyermekjóléti szolgáltatás

   - nappali ellátás - idősek klubja

   - támogató szolgáltatás

Az intézmény ellátási területe és a feladatok telephelyenkénti megoszlása Hajdúszováton

Hősök tere 1. szám

   - családsegítés

   - gyermekjóléti szolgáltatás

Ady Endre u. 2. szám

   - étkeztetés

   - házi segítségnyújtás

   - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

   - nappali ellátások - Idősek Klubja

Az egyes szervezeti egységek feladat - és hatásköre

Alapszolgáltatások

Az intézményvezető és szakmai vezetők a különböző időtartamú szakmai tervek, elképzelések meghatározása során arra törekednek, hogy a szükséglet felmérés során felmerülő lakossági igényeket magas szakmai színvonalon, az intézmény szolgáltatásain keresztül biztosítsák a kistérség valamennyi települése számára. Az intézmény széleskörű alapszolgáltatást nyújt az igénybevevők részére.

Étkeztetés

Megszervezését, lebonyolítását a törvényi előírások betartásával a szociáuls segítők valamint az intézményvezető helyettesek bonyolítják le. A napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása egyéb főzőhely keretében nyújtott ellátásként, vásárolt közszolgáltatás formájában történik Hajdúszováton - Falugondnokság Közhasznú Társaságtól.

Házi segítségnyújtás

Ezen alapellátás keretében gondoskodni kell a saját lakókörnyezetükben azokról a személyekről, akik önmaguk ellátására részben képesek, s rendelkeznek a gondozási szükségletet igazoló dokumentummal. A feladatot az adott településen dolgozó szociáuls gondozók látják el. Feladataik ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybevevők fizikai, mentáuls, szociáuls szükséglete biztosított legyen. Tevékenységük szerteágazó az ellátottak számára az életvitel minden területére kiterjedő, teljeskörű gondozást biztosít.

Hajdúszováton a házi segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott szociáuls gondozók közvetlen irányítását a település intézményvezető-helyettese végzi.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a kistérség valamennyi településén biztosított. A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociáuls helyzetük miatt rászoruló a segélykérő készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Nappali ellátás - Idősek klubja

Az Idősek klubja végzi a szociáuls és mentáuls támogatásra szoruló, önmaguk ellátására még részben képes időskorúak gondozását. A klubba felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel az előbb meghatározott támogatásra szorul.

Családsegítés

Hajdúszováton Családsegítő Szolgálat működésével biztosított a szolgáltatás.

A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociáuls gondokkal küzdő személyek, családok szociáuls és mentálhigiénés ellátását biztosítja. Segítséget nyújt a szociáuls problémák miatt veszélyeztetett helyzetbe illetve krízishelyzetbe került személyeknek családoknak.

Gyermekjóléti szolgálat

A Gyermekjóléti Szolgálat a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében működik. Hajdúszováton a Gyermekjóléti Szolgálat működésével biztosított a szolgáltatás.

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermekek testi értelmi, érzelmi és erkölcsi jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Összefoglalva

A fent leírtakból kitűnik, hogy korábban az önkormányzat fenntartásában működő szociális alapellátási formák mindegyike a jövőben is rendelkezésére áll az arra rászoruló egyének, családok, gyermekek számára, csupán a fenntartó személye változott.

A korábbi közalkalmazotti létszám 1 fő szociális segítő munkába állásával bővült, akinek az étkeztetéssel kapcsolatos teendők ellátása lesz a feladata.

   - ebéd megrendelése, minőségének,-mennyiségének az ellenőrzése

   - az étkezési térítési díjak beszedése, befizetések ellenőrzése

   - az ebédkihordás megszervezése és egyéb kiegészítő munkafolyamatok elvégzése.

   - A korábban alkalmazásban álló közalkalmazottak áthelyezéssel történő tovább foglalkoztatása változatlan munkakörrel és feladatellátással történik. Az épületek használatra történő átadása, tárgyi feltételek biztosítása megtörtént. Az intézmény szolgáltatásainak igénybevéteul rendje.

   - Az intézményvezető Hajdúszovát településen- átruházott hatáskörben- megbízza az intézményvezető helyettest a településre beérkezett kérelmek elbírálására, a döntésről szóló értesítésre, a megállapodási szerződések aláírására.

   - Igénybevéteul renddel érintett szolgáltatások köre:

   - étkeztetés

   - házi segítségnyújtás

   - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

   - idősek nappali ellátása (idősek klubja)


Nagy Gyuláné


intézményvezető helyettes

Hajdúszovát Intézmények Gondozási Központ
Copyright © 2013-2022 | Hajdúszovát Község Önkormányzata

Utolsó frissítés: 2021.11.28. 09:00


komocsin.daniel@gmail.com


Version 2.2