Dátum

2022. 01. 18. , 17:57
( Kedd )

Ma
Piroska napja van.
Holnap
Sára napja lesz.

Élelmiszer Bank

Cím:
1151 Budapest, Visonta u. 1.

Mobil:
+36 (30) 866-2391

Tel / Fax:
+36 (1) 261-3991

E-mail cím:
hoffer.miklos@elelmiszerbank.hu

Weboldal:
http://www.elelmiszerbank.hu

Térkép


Magyar Államkincstár


Elérhetőség

Hajdúszovát község Önkormányzata

Székhely:
4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.

Levelezési cím:
4212. Hajdúszovát,
Hősök tere 1.

Telefonszám:
06-52-559-211/114

Faxszám:
06 (52) 559-209

E-mail cím:
hszovatpolghiv@gmail.com

Weboldal:
http://www.hajduszovat.hu/

Nagyobb térképre váltás

Utolsó frissítés: 2013.09.03. 19:45

Alapító okirat

 

 

 

 

„HAJDÚSZOVÁTÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY

 

(székhely: 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.

nyilvántartási szám: 1097.)

 

 

 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRATA

 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Hajdúszovát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1996. június 25.-én kelt (VI.25.) Kt. határozat alapján létrehozta a „Hajdúszovátért” Közalapítványt, amelynek változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az 1997. évi CLVI. törvény, a 2006. évi LXV. törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény és a 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg.

 

 

I.

A közalapítványra vonatkozó általános rendelkezések

 

1.    A közalapítvány neve: „Hajdúszovátért” Közalapítvány

 

2.    A közalapítvány székhelye: 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.

 

3.    Alapító neve: Hajdúszovát Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 Székhelye: 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.

 

4.    A közalapítvány időtartama: határozatlan.

 

5.    A közalapítvány jogi személy, közhasznú jogállású szervezet.

 

6.    A közalapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha a közalapítvány céljait elfogadja, és feladatainak, céljainak a megvalósítását kívánja előmozdítani. Az adomány, illetve a vagyonrendelés elfogadásáról a kuratórium dönt.

 

7.    A közalapítvány célja: Hajdúszovát Község Önkormányzat intézményeiben történő oktató-nevelő, kulturális, egészségügyi és szociális munka, valamint a községben működő egyesületek munkájának segítése. A működés javítását szolgáló személyi, tárgyi feltételek támogatása.

 

8.    A közalapítvány céljai megfelelnek az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjában megfogalmazott tevékenységeknek az alábbiak szerint:

 

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 

9.    A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, vagyis tevékenységét pártok befolyásától mentesen végzi, politikai párt tevékenységéhez a közalapítványi vagyon sem közvetlenül, sem közvetetten nem használható fel, azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.

II.

A közalapítvány szervezete, működése, képviselete

 

A közalapítvány működésének a részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

 

A.) Kuratórium:

 

1.    A közalapítvány döntéshozó és vagyonkezelő szerve a kuratórium.

 

2.    7 tagból áll, tagjait az alapító választja, határozatlan időtartamra.

 

     A kuratórium tagjai:

 

1)          Mészáros Sándorné (elnök)                   4212 Hajdúszovát, Akácos u. 2.

2)          Silye Gábor Gyula (titkár)                     4212 Hajdúszovát, Ady Endre u. 50.

3)          Sipos Anna Mária                                 4030 Debrecen, Leiningen u. 22.

4)          Hadházi László                                      4212 Hajdúszovát, Hősök tere 13.

5)          Szilágyi Árpád                                       4212 Hajdúszovát, Petőfi Sándor u. 1.

6)          Rácz Jenő                                              4212 Hajdúszovát, Arany János u. 2/A.

7)          Nagyné Juhász Éva                               4212 Hajdúszovát, Petőfi Sándor u. 5.

 

3.    A kuratóriumnak, mint a közalapítvány legfőbb döntéshozó szervének a hatáskörébe tartozik elsősorban a közalapítvány céljainak megvalósításával összefüggő döntések meghozatala, gondoskodik továbbá a közalapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Ügyrendjét maga állapítja meg.

 

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

 • Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása;
 • az éves munkaterv, gazdálkodási terv, költségvetés, beszámoló     és közhasznúsági melléklet, valamint mérleg elfogadása;
 • a közalapítványhoz történő csatlakozás elfogadása;
 • adomány és hozzájárulása elfogadása,
 • javaslat az alapítónak kuratóriumi elnök, titkár és tag, valamint     felügyelőbizottsági elnök és tag visszahívására,
 • az itt fel nem sorolt, de az alapító okirat egyén pontjaiban meghatározott egyéb feladatok.
 •  

  A kuratórium feladata továbbá a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.

   

  4.    A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két esetben ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal, a helyet, az időpontot és a tervezett napirendi pontokat tartalmazó írásbeli meghívó útján.

   

  A kuratórium ülését össze kell hívni akkor is, amennyiben azt az alapító, a kuratóriumi tagok legalább fele, vagy a felügyelőbizottság az ok megjelölésével, írásban kezdeményezi. Az indítvány alapján az ülést a kezdeményezés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.

  5.    A kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. Az ülések időpontja és napirendje az Önkormányzat hirdetőtábláján (4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.) a kuratórium titkárának útján kerül kifüggesztésre.A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést - az eredeti napirendi pontokkal egyezően - 8 (nyolc) napon belül írásban ismételten össze kell hívni, valamint a meghívót az 5. pontban foglaltak szerint ki kell függeszteni. A meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét, hogy a megismételt ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, és meg kell jelölni a megismételt ülés helyét és idejét.

   

  6.    A kuratórium határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az alapító okirat módosításának a kezdeményezéséhez azonban legalább a kuratórium háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozata szükséges. Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást. Ismételt szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

   

  7.    A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, a meghozataltól számított 8 (nyolc) napon belül a kuratórium titkára közli, aki egyben gondoskodik a döntés(ek) Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről is.

   

  8.     A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek többek között tartalmaznia kell az ülésen elhangzottakat, a döntések kapcsán a szavazati arányokat (döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve személyét), a meghozott határozatokat szó szerint és a meghozatal időpontját. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és titkára írja alá. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenlévők által aláírt jelenléti ív. A kuratórium határozatait az elnök által vezetett határozatok könyvébe kell bejegyezni, amelyben fel kell tüntetni a határozat számát (amelynek számozása évente újból kezdődik), meghozatalának időpontját, hatályát, a határozat szó szerinti tartalmát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve személyét.

   

  9.     A közalapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet. Az iratokba történő betekintés kérelemre történik, amelyet a kuratórium titkáránál szükséges előterjeszteni, aki ezen kérelemnek, annak benyújtásától számított 8 (nyolc) napon belül köteles eleget tenni. Az iratbetekintési jog gyakorlására a közalapítvány székhelyén, hétfőtől péntekig, munkaidőben kerül sor.

   

  10.               A kuratórium a közalapítvány működéséről és gazdálkodásáról évente beszámol az alapítónak és a gazdálkodás legfontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni.

   

  B.) Kuratórium elnöke: Mészáros Sándorné

   

  1.    A kuratórium élén a kuratóriumi tagok közül az alapító által felkért elnök áll, akinek a megbízatása határozatlan időtartamra szól.

   

  2.    Az elnök jogosult a közalapítvány teljes körű képviseletére. Az elnök akadályoztatása esetén a képviseletet a kuratórium titkára látja el.

   

  3.    Az alapító okirat egyéb pontjaiban (II/4., 9.) meghatározott feladatok mellett a közalapítvány napi működését az elnök irányítja, és az esetleges alapítványi alkalmazottak felett is gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az elnök feladata továbbá az éves beszámoló döntésre történő előkészítése.

   

  C.) Kuratórium titkára: Silye Gábor Gyula

   

  1.    A kuratórium titkárát a kuratóriumi tagok közül az alapító kéri fel, és megbízatása határozatlan időtartamra szól.

  2.    A titkár feladata az alapító okirat egyéb pontjaiban meghatározott feladatok (II/5., 6., 8., 10.) a kuratórium adminisztratív és gazdasági feladatainak a vitele.

   

  D.) Kuratórium tagjai:

   

  A kuratórium tagjai – így az elnök, és a titkár is - az alapítvány céljai megvalósításának érdekében folytatott tevékenységüket külön díjazás nélkül végzik azzal, hogy ezen célok megvalósításában való közreműködésük során felmerülő igazolt költségeket a tag kérésére a kuratórium döntése alapján az alapítvány megtéríti.

   

  E.) A kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak a megbízatása megszűnik:

   

 • lemondással,
 • az alapító részéről történő visszahívással,
 • halál bekövetkeztével,
 • a közalapítvány megszűnésével.
 •  

  Visszahívásra abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az elnök, titkár, vagy tag tevékenysége és feladatellátása, vagy feladatának el nem látása veszélyezteti a közalapítvány céljait, vagy működését.

   

  Ha az elnök, titkár, vagy tag megbiztatása megszűnik, az alapító köteles helyette újat kijelölni.

   

  F.) Felügyelőbizottság:

   

  1.    Az alapító a közalapítvány gazdálkodásnak és működésének ellenőrzésére elnökből és két tagból álló felügyelőbizottságot hoz létre.

   

  2.    A felügyelőbizottság tagjai:

   

  1)          Vargáné Bernáth Zsuzsanna (elnök) 4031 Debrecen, István út 49. 3/9.

  2)          Ungvári Gáborné                               4212 Hajdúszovát, Szoboszlói utca 29.

  3)          Kovács Andrásné                               4212 Hajdúszovát, Rákóczi Ferenc u. 44.

   

  3.    A felügyelőbizottság a közalapítvány gazdálkodásnak és működésének ellenőrzése során a kuratóriumtól jelentést kérhet, az esetleges munkavállalóktól pedig tájékoztatást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet.

   

  4.    A felügyelőbizottság ülései nyilvánosak, ügyrendjét maga állapítja meg.

   

  5.    A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább két esetben ülésezik. A felügyelőbizottság ülését, annak időpontját megelőző legalább 8 (nyolc) nappal, az elnök írásban hívja össze a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével.

   

  A felügyelőbizottság ülését össze kell hívni akkor is, amennyiben bármelyik felügyelőbizottsági tag írásban, az ok megjelölésével kezdeményezi. Az indítvány alapján az ülést a kezdeményezés beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül meg kell tartani. E határidő eredménytelen eltelte esetén a felügyelőbizottság összehívására a kuratórium is jogosult.

   

  6.  Határozatképes az ülés, ha legalább két tag jelen van. Amennyiben mindhárom tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, két tag esetén egyhangú szavazat szükséges.

   

  Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést - az eredeti napirendi pontokkal egyezően - 8 napon belül írásban ismételten össze kell hívni.

   

  7.  A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az ülésen elhangzottakat, a döntések kapcsán a szavazati arányokat, a hozott határozatokat szó szerint és a meghozatal időpontját. A jegyzőkönyvet az elnök és egy tag írja alá. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenlévők által aláírt jelenléti ív. A felügyelőbizottság döntéseiről az érintettet annak meghozatalától számított 8 (nyolc) napon belül, írásban tájékoztatja az elnök, aki egyben gondoskodik a döntés Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről is.

   

  8.  A felügyelőbizottság működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet. Az iratokba történő betekintés kérelemre történik, amelyet a felügyelőbizottság elnökénél szükséges előterjeszteni, aki ezen kérelemnek, annak benyújtásától számított 8 (nyolc) napon belül köteles eleget tenni. Az iratbetekintési jog gyakorlására a közalapítvány székhelyén, hétfőtől péntekig, munkaidőben kerül sor.

   

  9.   A felügyelőbizottság vizsgálatot folytathat, amennyiben a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. A vizsgálat során külső szakértőt is igénybe vehet. A felügyelőbizottság az észrevételeiről az alapítót írásban köteles tájékoztatni.

   

  10. A felügyelőbizottság köteles a kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

   

 • a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
 •  

  11. A felügyelőbizottság bármely tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

   

  12.  A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a megbízatása megszűnik:

   

 • lemondással,
 • az alapító részéről történő visszahívással,
 • a tag halálával.
 • a közalapítvány megszűnésével.
 •  

  Visszahívásra abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az elnök, vagy a tag tevékenysége és feladatellátása, vagy feladatának el nem látása veszélyezteti a közalapítvány céljait, vagy működését.

   

  Ha az elnök, vagy a felügyelőbizottsági tag megbízatása megszűnik, az alapító helyette új elnököt, vagy tagot köteles kijelölni.

   

  III.

  Összeférhetetlenségi szabályok

   

  1.    A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

   

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, továbbá
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 •  

  Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

   

  2.    Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki

 • a kuratórium elnöke vagy tagja,
 • a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 • a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
 • az előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
 •  

  3.    Nem lehet továbbá a közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tisztségviselője az a személy, akivel szemben a 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok állnak fenn.

   

  4.    A kuratórium összetételét oly módon szükséges kialakítani, hogy az alapító azon keresztül sem közvetlenül, sem közvetve az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást ne gyakorolhasson.

   

  5.    A vezető tisztségviselő, valamint az ennek jelölt személy köteles bejelenteni valamennyi érintett más közhasznú szervezetnél, ha ilyen tisztséget lát el egyidejűleg több közhasznú szervezetnél is.

   

  IV.

  A közalapítvány gazdálkodása, a vagyon felhasználása

   

  1.    A közalapítvány törzsvagyona az alapító által az alapítvány céljára rendelt vagyon, amely 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint azzal, hogy alapító az alapítást követően évente, az éves költségvetés megállapítása után meghatározott összeget utal a közalapítvány bankszámlájára.

   

  2.    A közalapítvány vagyona nem csökkenhet az induló vagyon alá.

   

  3.    A közalapítvány vagyonát gyarapítja a közalapítvány javára vállalt minden kötelezettség, az alapítvány számlájára történő befizetés, annak hozadékai, az alapítvány céljára adományozott ingó- és ingatlan vagyon, továbbá az 5. pontban foglaltak szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye.

   

  4.  A közalapítvány a vagyonával önállóan gazdálkodik, annak a felhasználásáról a kuratórium dönt. A közalapítvány vagyoni helyzete és bevétele ismeretében dönt a közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás módjáról.

   

  5.    A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök és a titkár együttes aláírással gyakorolja.

   

  6.    A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet.

   

  7.    A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordíthatja.

  8.    A közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

   

  9.    A közalapítvány átmenetileg szabad készpénzvagyona csak rövid lejáratú állampapírban helyezhető el.

   

  V.

  A közhasznúsággal és a beszámolással kapcsolatos szabályok

   

  1.     A közalapítvány működése nyilvános, amit többek között a II./A/5. és 10., a II./F/4. és 8., valamint a jelen pontban foglalt rendelkezések is biztosítanak.

   

  2.    A közalapítvány célja, hogy minél szélesebb kör részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, így az ehhez szükséges feltételeket biztosítja és lehetőségét megteremti. Erre tekintettel a kuratórium rendszeresen tájékoztatást ad az Önkormányzat hirdetőtábláján a közalapítvány szolgáltatásai és a támogatás igénybevételének a lehetőségéről és módozatairól. Az adott tájékoztatásban, vagy kiírásban a kuratórium meghatározza azt is, hogy az adott szolgáltatást hogyan, és milyen feltételekkel lehet igénybe venni, illetve igényelni.

   

  3.    Beszámoló elfogadása és a közlés nyilvánossága:

   

  a)    A kuratórium elnöke az éves beszámoló elfogadására előírt, a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt határidőt megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles döntésre előkészíteni a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet annak érdekében, hogy azok a beszámoló elfogadására kijelölt ülésre szóló meghívóval együtt megküldésre kerülhessenek.

    

  b)   A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a kuratóriumi ülésen kell megtárgyalni és elfogadásáról dönteni.

   

  c)    A beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági melléklet elfogadása tárgyában a kuratórium nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

   

  d)   A közalapítvány az így elfogadott beszámolót és közhasznúsági mellékletet a 2011. évi CLXXV. és a 2011. évi CLXXXI. törvényben foglaltak szerint köteles letétbe helyezni, továbbá a Hajdúszovát elnevezésű helyi lapban közzétenni.

   

  e)    A közalapítvány beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe a II/A/10. pontban foglaltak szerint bárki betekinthet.

  VI.

  Záró rendelkezések

   

  1.    A közalapítvány megszűnése esetén az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon visszaszáll az alapítóra, az azt meghaladó vagyont pedig a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra kell fordítani.

   

  2.    Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az 1997. évi CLVI. törvény, a 2006. évi LXV. törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény és a 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései az irányadóak.

   

  Hajdúszovát, 2013.augusztus 21.          

   

  Záradék: Alulírott Vass Sándor polgármester az alapító (Hajdúszovát Község Önkormányzat Képviselő-testülete) képviseletében igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. (Változások: az alapító okirat preambulumának 2 bekezdése – értelemszerűen – hatályon kívül helyezésre került, továbbá  II. fejezetének F. 2.) pontja 2.) alpontja módosult a felügyelőbizottsági tag lemondása és új felügyelőbizottsági tag kijelölése miatt.

   

  Hajdúszovát, 2013. augusztus 21.                                                   

  Vass Sándor

  polgármester

  Hajdúszovát Alapító okirat
  Copyright © 2013-2022 | Hajdúszovát Község Önkormányzata

  Utolsó frissítés: 2021.11.28. 09:00


  komocsin.daniel@gmail.com


  Version 2.2